Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2014.07.21.

(Nilnocere, 2014.07.21 06:15)

Köszönöm Teremtőm

Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely telve van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm a munkakedvet és hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel. Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az alkonyt, a nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak ajándékaiddal, segíts nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal. 
Amen.
 

p63n2

(Nilnocere, 2014.07.15 04:48)

♡Utánad vágyódik a szívem éjjelente,♡ téged kereslek már kora reggel.

2014.07.03.

(Nilnocere, 2014.07.03 20:38)

"boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek"
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Nincsen szükség szavakra...
2014.07.02.

(Nilnocere, 2014.07.02 20:37)

Mária, Istennek Szent anyja, oltalmad legyen velem mindenkor!

Egyházad legyen egy szív, egy lélek a szeretetben,
a hívek pedig legyenek állhatatosak az imádságban Máriával, Jézus Anyjával együtt!2014.06.28.

(Nilnocere, 2014.06.28 04:55)

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.
Ámen.

2014.06.27.

(Nilnocere, 2014.06.27 04:29)

Szívem első gondolata,
Hozzád száll fel Istenem!
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem.

Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves Teneked.
Édes Jézus add kegyelmed,
S őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap Neked éljek,
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Jézus Anyja,
Te mindnyájunk Anyja vagy.
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!
Amen.

2014.06.26.

(Nilnocere, 2014.06.26 09:35)

Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk,
Atyát s Fiút ki egybekötsz,
szívünket, kérünk, töltse be
kegyelmed égi ereje.

2014.06.26.

(Nilnocere, 2014.06.26 04:40)

  2014. június 26. – Csütörtök

   Abban az  időben  Jézus  így  fejezte be  a  hegyi  beszédet:  „A  mennyek
   országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: Uram! Uram! Csak  az,
   aki mennyei  Atyám akaratát  cselekszi. Azon  a napon  sokan mondják  majd
   nekem: Uram, Uram! Hát nem a  te nevedben prófétáltunk? Nem a te  nevedben
   űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?
   Én akkor  kijelentem  majd nekik,  hogy  nem ismertelek  soha  benneteket.
   Távozzatok színem  elől, ti,  gonosztevők! Mert  mindaz, aki  meghallgatja
   szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki  a
   házát sziklára építette. Szakadt a zápor,  ömlött az ár, süvített a  szél,
   és nekizúdult a  háznak, de az  nem dőlt össze,  mert sziklára épült.  Aki
   viszont hallgatja  szavaimat,  de  nem  követi  azokat,  ahhoz  az  ostoba
   emberhez hasonlít, aki a házát  homokra építette. Szakadt a zápor,  ömlött
   az ár,  süvített  a szél,  nekizúdult  a  háznak; az  összedőlt,  és  nagy
   romhalmaz  lett  belőle.”  Ezzel  Jézus  befejezte  a  hegyi  beszédet.  A
   népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását,  mert úgy tanította  őket,
   mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő írástudóik.
   Mt 7,21-29

Jézusom, a Te igéd szerint akarok élni, a Te törvényeid szerint. Alakítsd úgy életem abogy neked tetszik.Én pedig úgy s aszerint fogom élni mindennapjaimat amilyet Te előírsz nekem.
Amen.

   Elmélkedés:

2014.06.23.

(Nilnocere, 2014.06.24 05:00)

2014. június 24. – Kedd, Keresztelő Szent János születése

   Amikor  elérkezett   Erzsébet   szülésének  ideje,   fiúgyermeket   szült.
   Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr,
   és  együtt  örült   vele  mindenki.   A  nyolcadik   napon  jöttek,   hogy
   körülmetéljék a  gyermeket. Atyja  nevéről Zakariásnak  akarták hívni.  De
   anyja ellenezte: „Nem,  János legyen a  neve.” Azok megjegyezték:  „Hiszen
   senki  sincs  a  rokonságodban,  akit  így  hívnának!”  Érdeklődtek   erre
   atyjától, hogyan  akarja őt  nevezni. Atyja  írótáblát kért,  és ezeket  a
   szavakat írta rá: „János a neve.” Erre mindnyájan meglepődtek. Neki  pedig
   megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és  magasztalta
   Istent. Akkor félelem szállta meg  az összes szomszédokat, és Júdában  meg
   az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla,
   elgondolkodva mondta: „Mi lesz  ebből a gyermekből?  Hiszen nyilván az  Úr
   van vele.” A gyermek pedig  növekedett, lélekben erősödött és mindaddig  a
   pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett.
   Lk 1,57-66. 80


Teljes szívem megnyitom feléd Uram, segígs még a nehéz helyzetekben is meglátni csodálatos jeleidet. Ezt töltse be a mai nap.
Amen
   

2014.06.23.

(Nilnocere, 2014.06.23 04:47)

Országodhoz, áldott Király,
ha eljössz méltónak találj,
hadd zengjünk akkor teneked
meg nem szűnő dicséretet.
Ámen

2014.06.22.

(Nilnocere, 2014.06.23 01:07)

2014. június 22. – Vasárnap, Krisztus szent Teste és Vére: úrnapja

   Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: „Én vagyok a  mennyből
   alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni.  Az
   a kenyér, amelyet  én adok, az  én testem a  világ életéért.” Vita  támadt
   erre a zsidók között:  „Hogyan adhatja ez  testét eledelül nekünk?”  Jézus
   így felelt  nekik:  „Bizony, bizony,  mondom  nektek: Ha  nem  eszitek  az
   Emberfia testét, és nem isszátok az  ő vérét, nem lesz élet bennetek.  Aki
   eszi az én testemet, és issza az  én véremet, annak örök élete van, és  én
   feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az  én
   vérem valóban ital. Aki eszi  az én testemet, és  issza az én véremet,  az
   bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya
   által élek,  úgy  az  is, aki  engem  eszik,  énáltalam él.  Ez  az  égből
   alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt ai
   kenyeret eszi, örökké él!” Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában.
   Jn 6,51-58

♥URAM NEM VAGYOK MÉLTÓ HOGY HAJLÉKOMBA JÖJJ, HANEM CSAK EGY SZÓVAL MONDD, ÉS MEGGYÓGYUL AZ ÉN LELKEM. ♥

A legméltóságosabb amit neked mondhatok én is Jézus alázatos szívvel.

2014.06.21.

(Nilnocere, 2014.06.21 12:31)

2014. június 21. – Szombat

   Jézus a hegyi beszédben ezt  mondta tanítványainak: „Senki sem  szolgálhat
   két úrnak:  vagy  gyűlöli  az  egyiket,  a  másikat  pedig  szereti,  vagy
   ragaszkodik az egyikhez,  a másikat  pedig megveti.  Nem szolgálhattok  az
   Istennek is, a  mammonnak is. Ezért  azt mondom nektek:  ne aggódjatok  az
   életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt,  hogy
   mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál?  Nézzétek
   az ég madarait! Nem vetnek, nem  is aratnak, és magtárakba sem  gyűjtenek,
   hanem a  ti mennyei  Atyátok táplálja  őket. Nem  értek ti  sokkal  többet
   azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek  tudja életét egyetlen  lépésnyivel
   is megtoldani? És  a ruházat miatt  miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek  a
   mezők liliomait,  hogyan nőnek,  pedig nem  fáradoznak és  nem is  szőnek.
   Mondom nektek: Salamon még dicsősége  teljében sem öltözött úgy, mint  egy
   ezek közül!  Ha a  mezei virágot,  amely ma  virul és  holnap a  kemencébe
   kerül,  így  öltözteti  az  Isten,   akkor  titeket  nem  sokkal   inkább,
   kicsinyhitűek? Ne  aggodalmaskodjatok  hát,  hogy Mit  együnk?  vagy:  Mit
   igyunk? vagy:  Mibe  öltözzünk?! Ezeket  a  pogányok keresik.  Mert  a  ti
   mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti elsősorban az
   Isten országát és annak igazságát  keressétek, és ezeket mind  megkapjátok
   hozzá. Ne  aggódjatok  hát  a  holnap miatt!  A  holnap  majd  gondoskodik
   magáról! Elég a mának a maga baja.”
   Mt 6,24-34

Van úgy hogy elnehezedik a szívem bajtól, gondtól de feltnézek a kék égre, a napsütötte virágokra és azonnal érzem Te minden lépésemnél velem vagy, körülölelesz a fákban, az égben, a nyíló virágokban, s minden szépségben.
Nekem ragyogsz mindennap! ♥

Aranyozd be ma is emeleteinket és persze szívünket!
Amen!

   

2014.06.20.

(Nilnocere, 2014.06.20 12:27)

2014. június 20. – Péntek

   Jézus  a  hegyi  beszédben  ezt  mondta  tanítványainak:  „Ne   gyűjtsetek
   magatoknak kincseket  a földön,  ahol a  moly és  a rozsda  megemészti,  a
   tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a  mennyben,
   ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák
   és el nem lopják.  Mert ahol a kincsed  van, ott van a  szíved is. A  test
   világossága a szem. Ha szemed ép,  egész tested világosságban lesz. De  ha
   szemed elhomályosodik,  egész tested  elsötétedik. Ha  tehát a  világosság
   benned sötétség, maga a sötétség mekkora?”
   Mt 6,19-23

Minden melyre tanítasz megbékélés a szívnek ♡ Vezess világosságod felé.Csak azt add meg nekem e földi létben melyre valóban szükségem van.
Amen.

   

2014.06.19.

(Nilnocere, 2014.06.19 11:05)

2014. június 19. – Csütörtök

   Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Amikor imádkoztok,  ne
   szaporítsátok a  szót, mint  a pogányok!  Azt hiszik  ugyanis, hogy  akkor
   nyernek meghallgatást,  ha sokat  beszélnek. Ne  utánozzátok őket!  Hiszen
   mennyei Atyátok tudja, mire van  szükségetek, még mielőtt kérnétek őt.  Ti
   tehát így imádkozzatok:
   Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
   szenteltessék meg a te neved;
   jöjjön el a te országod;
   legyen meg a te akaratod,
   amint a mennyben, úgy a földön is.
   Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
   és bocsásd meg vétkeinket,
   miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
   és ne vígy minket kísértésbe,
   de szabadíts meg a gonosztól!
   Mert ha  ti  megbocsátjátok  az  embereknek,  hogy  (ellenetek)  vétettek,
   mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem  bocsátotok
   meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.”
   Mt 6,7-15

  Szenteltessék meg a Te neved minden időben, minden percben, mindenhol és mindörökké!
Amen.

2014.06.18.

(Nilnocere, 2014.06.18 03:33)

2014. június 18. – Szerda

   Jézus  a  hegyi   beszédben  ezt   mondta  tanítványainak:   „Vigyázzatok!
   Jótetteitekkel ne  hivalkodjatok  az emberek  előtt,  mert így  a  mennyei
   Atyától nem  kaptok  értük  jutalmat. Amikor  tehát  alamizsnát  adsz,  ne
   kürtöltess magad előtt,  mint a  képmutatók teszik a  zsinagógákban és  az
   utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel  már
   meg is  kapták jutalmukat.  Amikor  tehát alamizsnát  adsz, ne  tudja  bal
   kezed, mit cselekszik a  jobb kezed, hogy  adományod rejtekben legyen,  és
   akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor  pedig
   imádkoztok, ne  legyetek olyanok,  mint a  képmutatók, akik  szeretnek  az
   emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva  imádkozni!
   Bizony, mondom nektek,  már meg  is kapták  jutalmukat. Amikor  imádkozol,
   menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál  Atyádhoz!
   Atyád, aki  a  rejtekben is  lát,  megfizet neked.  Amikor  böjtöltök,  ne
   legyetek komorak,  mint  a  képmutatók! Keserű  arcot  mutatnak,  hogy  az
   emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg
   is kapták jutalmukat.  Amikor tehát  böjtölsz, illatosítsd  be hajadat  és
   mosd meg  arcodat, hogy  az  emberek ne  vegyék észre  böjtölésedet,  csak
   Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát,  megfizet
   neked.”
   Mt 6,1-6. 16-18

Drága Istenem, minden csak akkor jó ha Tőled, belőled származik. Csodálatos érzés általad adni, szeretni és cselekedni.
Felemelem hozzád minden jóságos tettemet és szavamat, és ha méltónak találsz engem hasonló jókra, add vissza nekem embertársaim révén napjamban.
Amen

2014.06.17.

(Nilnocere, 2014.06.17 18:37)

Szálljon fel irgalmas színed elé, Istenünk, esti imádságunk, és szálljon le reánk áldásod, hogy segítségeddel méltók legyünk az üdvösségre most és mindörökké. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

2014.06.17.

(Nilnocere, 2014.06.17 12:59)

"de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad.."
(Iz 60,2)

A te szolgálóleányod vagyok, ragyogd, ragyogd be útjaimat, ügyeimet.
♥In paradisum ♥

2014.06.17.

(Nilnocere, 2014.06.17 01:26)

 2014. június 17. – Kedd

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Hallottátok, hogy  ezt mondták: Szeresd  felebarátodat  és  gyűlöld ellenségedet!  Én  pedig  azt mondom nektek:  Szeressétek ellenségeiteket,  tegyetek jót  azokkal,  akik gyűlölnek benneteket,  imádkozzatok azokért,  akik üldöznek  és  gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek  mennyei Atyátoknak, aki fölkelti  napját jókra és  gonoszokra  egyaránt, és  esőt  ad  mind az  igazaknak,  mind  a
bűnösöknek. Ha  ugyanis csak  azokat szeretitek,  akik titeket  szeretnek,
ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi  az, amivel többet  tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!”
Mt 5,43-48

Szeretni és szeretve lenni, nincs ennél nagyobb öröm e földi létben.
Jézusom, engem is megajándékoztál szereteteddel, pedig én sem érdemeltem meg. A legkisebb szívvel köszönöm, hogy mindig is szerettél és szeretsz engem e percben is.
Amen
 

2014.06.16.

(Nilnocere, 2014.06.16 18:42)

Velem vagy a negyediken, öröm öleli át bensőmet.♡

Szeretlek Jézus és mindazt ami VAGY.

2014.06.16.

(Nilnocere, 2014.06.16 15:13)

2014. június 16. – Hétfő

   Jézus a hegyi  beszédben így  szólt tanítványaihoz:  „Hallottátok, hogy  a
   régieknek ezt mondták: Szemet szemért,  fogat fogért. Én pedig azt  mondom
   nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal,  hanem ha valaki arcul üt  téged
   jobb felől, tartsd oda neki a bal  arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye  a
   ruhádat, annak add  oda a  köntösödet is.  És ha  valaki egy  mérföldnyire
   kényszerít, menj  vele kétannyira.  Adj annak,  aki kér,  és aki  kölcsönt
   akar, el ne fordulj tőle.”
   Mt 5,38-42


Uram, Drága Jézusom, szereteted segítsen meg engem azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik mérgesek rám, akiknek seb van szívében miattam és az én szívemben is miattuk.
Segíts hogy a sérúlt szíveink újra megtalálják egymást, ne legyen harag hanem csak béke és szeretet.
Amen.

   


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187

Következő »