Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2014.06.22.

2014.06.23 01:07

2014. június 22. – Vasárnap, Krisztus szent Teste és Vére: úrnapja

   Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: „Én vagyok a  mennyből
   alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni.  Az
   a kenyér, amelyet  én adok, az  én testem a  világ életéért.” Vita  támadt
   erre a zsidók között:  „Hogyan adhatja ez  testét eledelül nekünk?”  Jézus
   így felelt  nekik:  „Bizony, bizony,  mondom  nektek: Ha  nem  eszitek  az
   Emberfia testét, és nem isszátok az  ő vérét, nem lesz élet bennetek.  Aki
   eszi az én testemet, és issza az  én véremet, annak örök élete van, és  én
   feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az  én
   vérem valóban ital. Aki eszi  az én testemet, és  issza az én véremet,  az
   bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya
   által élek,  úgy  az  is, aki  engem  eszik,  énáltalam él.  Ez  az  égből
   alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt ai
   kenyeret eszi, örökké él!” Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában.
   Jn 6,51-58

♥URAM NEM VAGYOK MÉLTÓ HOGY HAJLÉKOMBA JÖJJ, HANEM CSAK EGY SZÓVAL MONDD, ÉS MEGGYÓGYUL AZ ÉN LELKEM. ♥

A legméltóságosabb amit neked mondhatok én is Jézus alázatos szívvel.

Nilnocere - 2014.06.21.

2014.06.21 12:31

2014. június 21. – Szombat

   Jézus a hegyi beszédben ezt  mondta tanítványainak: „Senki sem  szolgálhat
   két úrnak:  vagy  gyűlöli  az  egyiket,  a  másikat  pedig  szereti,  vagy
   ragaszkodik az egyikhez,  a másikat  pedig megveti.  Nem szolgálhattok  az
   Istennek is, a  mammonnak is. Ezért  azt mondom nektek:  ne aggódjatok  az
   életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt,  hogy
   mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál?  Nézzétek
   az ég madarait! Nem vetnek, nem  is aratnak, és magtárakba sem  gyűjtenek,
   hanem a  ti mennyei  Atyátok táplálja  őket. Nem  értek ti  sokkal  többet
   azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek  tudja életét egyetlen  lépésnyivel
   is megtoldani? És  a ruházat miatt  miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek  a
   mezők liliomait,  hogyan nőnek,  pedig nem  fáradoznak és  nem is  szőnek.
   Mondom nektek: Salamon még dicsősége  teljében sem öltözött úgy, mint  egy
   ezek közül!  Ha a  mezei virágot,  amely ma  virul és  holnap a  kemencébe
   kerül,  így  öltözteti  az  Isten,   akkor  titeket  nem  sokkal   inkább,
   kicsinyhitűek? Ne  aggodalmaskodjatok  hát,  hogy Mit  együnk?  vagy:  Mit
   igyunk? vagy:  Mibe  öltözzünk?! Ezeket  a  pogányok keresik.  Mert  a  ti
   mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti elsősorban az
   Isten országát és annak igazságát  keressétek, és ezeket mind  megkapjátok
   hozzá. Ne  aggódjatok  hát  a  holnap miatt!  A  holnap  majd  gondoskodik
   magáról! Elég a mának a maga baja.”
   Mt 6,24-34

Van úgy hogy elnehezedik a szívem bajtól, gondtól de feltnézek a kék égre, a napsütötte virágokra és azonnal érzem Te minden lépésemnél velem vagy, körülölelesz a fákban, az égben, a nyíló virágokban, s minden szépségben.
Nekem ragyogsz mindennap! ♥

Aranyozd be ma is emeleteinket és persze szívünket!
Amen!

   

Nilnocere - 2014.06.20.

2014.06.20 12:27

2014. június 20. – Péntek

   Jézus  a  hegyi  beszédben  ezt  mondta  tanítványainak:  „Ne   gyűjtsetek
   magatoknak kincseket  a földön,  ahol a  moly és  a rozsda  megemészti,  a
   tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a  mennyben,
   ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák
   és el nem lopják.  Mert ahol a kincsed  van, ott van a  szíved is. A  test
   világossága a szem. Ha szemed ép,  egész tested világosságban lesz. De  ha
   szemed elhomályosodik,  egész tested  elsötétedik. Ha  tehát a  világosság
   benned sötétség, maga a sötétség mekkora?”
   Mt 6,19-23

Minden melyre tanítasz megbékélés a szívnek ♡ Vezess világosságod felé.Csak azt add meg nekem e földi létben melyre valóban szükségem van.
Amen.

   

Nilnocere - 2014.06.19.

2014.06.19 11:05

2014. június 19. – Csütörtök

   Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Amikor imádkoztok,  ne
   szaporítsátok a  szót, mint  a pogányok!  Azt hiszik  ugyanis, hogy  akkor
   nyernek meghallgatást,  ha sokat  beszélnek. Ne  utánozzátok őket!  Hiszen
   mennyei Atyátok tudja, mire van  szükségetek, még mielőtt kérnétek őt.  Ti
   tehát így imádkozzatok:
   Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
   szenteltessék meg a te neved;
   jöjjön el a te országod;
   legyen meg a te akaratod,
   amint a mennyben, úgy a földön is.
   Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
   és bocsásd meg vétkeinket,
   miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
   és ne vígy minket kísértésbe,
   de szabadíts meg a gonosztól!
   Mert ha  ti  megbocsátjátok  az  embereknek,  hogy  (ellenetek)  vétettek,
   mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem  bocsátotok
   meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.”
   Mt 6,7-15

  Szenteltessék meg a Te neved minden időben, minden percben, mindenhol és mindörökké!
Amen.

Nilnocere - 2014.06.18.

2014.06.18 03:33

2014. június 18. – Szerda

   Jézus  a  hegyi   beszédben  ezt   mondta  tanítványainak:   „Vigyázzatok!
   Jótetteitekkel ne  hivalkodjatok  az emberek  előtt,  mert így  a  mennyei
   Atyától nem  kaptok  értük  jutalmat. Amikor  tehát  alamizsnát  adsz,  ne
   kürtöltess magad előtt,  mint a  képmutatók teszik a  zsinagógákban és  az
   utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel  már
   meg is  kapták jutalmukat.  Amikor  tehát alamizsnát  adsz, ne  tudja  bal
   kezed, mit cselekszik a  jobb kezed, hogy  adományod rejtekben legyen,  és
   akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor  pedig
   imádkoztok, ne  legyetek olyanok,  mint a  képmutatók, akik  szeretnek  az
   emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva  imádkozni!
   Bizony, mondom nektek,  már meg  is kapták  jutalmukat. Amikor  imádkozol,
   menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál  Atyádhoz!
   Atyád, aki  a  rejtekben is  lát,  megfizet neked.  Amikor  böjtöltök,  ne
   legyetek komorak,  mint  a  képmutatók! Keserű  arcot  mutatnak,  hogy  az
   emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg
   is kapták jutalmukat.  Amikor tehát  böjtölsz, illatosítsd  be hajadat  és
   mosd meg  arcodat, hogy  az  emberek ne  vegyék észre  böjtölésedet,  csak
   Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát,  megfizet
   neked.”
   Mt 6,1-6. 16-18

Drága Istenem, minden csak akkor jó ha Tőled, belőled származik. Csodálatos érzés általad adni, szeretni és cselekedni.
Felemelem hozzád minden jóságos tettemet és szavamat, és ha méltónak találsz engem hasonló jókra, add vissza nekem embertársaim révén napjamban.
Amen

Nilnocere - 2014.06.17.

2014.06.17 18:37

Szálljon fel irgalmas színed elé, Istenünk, esti imádságunk, és szálljon le reánk áldásod, hogy segítségeddel méltók legyünk az üdvösségre most és mindörökké. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Nilnocere - 2014.06.17.

2014.06.17 12:59

"de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad.."
(Iz 60,2)

A te szolgálóleányod vagyok, ragyogd, ragyogd be útjaimat, ügyeimet.
♥In paradisum ♥

Nilnocere - 2014.06.17.

2014.06.17 01:26

 2014. június 17. – Kedd

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Hallottátok, hogy  ezt mondták: Szeresd  felebarátodat  és  gyűlöld ellenségedet!  Én  pedig  azt mondom nektek:  Szeressétek ellenségeiteket,  tegyetek jót  azokkal,  akik gyűlölnek benneteket,  imádkozzatok azokért,  akik üldöznek  és  gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek  mennyei Atyátoknak, aki fölkelti  napját jókra és  gonoszokra  egyaránt, és  esőt  ad  mind az  igazaknak,  mind  a
bűnösöknek. Ha  ugyanis csak  azokat szeretitek,  akik titeket  szeretnek,
ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi  az, amivel többet  tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!”
Mt 5,43-48

Szeretni és szeretve lenni, nincs ennél nagyobb öröm e földi létben.
Jézusom, engem is megajándékoztál szereteteddel, pedig én sem érdemeltem meg. A legkisebb szívvel köszönöm, hogy mindig is szerettél és szeretsz engem e percben is.
Amen
 

Nilnocere - 2014.06.16.

2014.06.16 18:42

Velem vagy a negyediken, öröm öleli át bensőmet.♡

Szeretlek Jézus és mindazt ami VAGY.

Nilnocere - 2014.06.16.

2014.06.16 15:13

2014. június 16. – Hétfő

   Jézus a hegyi  beszédben így  szólt tanítványaihoz:  „Hallottátok, hogy  a
   régieknek ezt mondták: Szemet szemért,  fogat fogért. Én pedig azt  mondom
   nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal,  hanem ha valaki arcul üt  téged
   jobb felől, tartsd oda neki a bal  arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye  a
   ruhádat, annak add  oda a  köntösödet is.  És ha  valaki egy  mérföldnyire
   kényszerít, menj  vele kétannyira.  Adj annak,  aki kér,  és aki  kölcsönt
   akar, el ne fordulj tőle.”
   Mt 5,38-42


Uram, Drága Jézusom, szereteted segítsen meg engem azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik mérgesek rám, akiknek seb van szívében miattam és az én szívemben is miattuk.
Segíts hogy a sérúlt szíveink újra megtalálják egymást, ne legyen harag hanem csak béke és szeretet.
Amen.

   

Nilnocere - 2014.06.15.

2014.06.15 12:35

2014.06.15. - Szentháromság vasárnapja

   Abban az  időben  Jézus ezt  mondta  Nikodémusnak: Úgy  szerette  Isten  a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne
   vesszen, hanem örök élete legyen. Isten  nem azért küldte Fiát a  világba,
   hogy elítélje a világot,  hanem hogy általa üdvözüljön  a világ. Aki  hisz
   benne, az nem  esik ítélet  alá, de  aki nem  hisz, az  már ítéletet  vont
   magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
   Jn 3,16-18

Légy velünk, mindenható Isten: Atya, Fiú és Szentlélek!

Nilnocere - 2014.06.14.

2014.06.14 06:51

 2014. június 14. – Szombat

   Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Hallottátok, hogy  ezt
   is mondták a régieknek:  „Hamisan ne esküdj, és  tartsd meg az Úrnak  tett
   esküdet!” Én pedig  azt mondom  nektek: Egyáltalán ne  esküdjetek! Sem  az
   égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya,  se
   Jeruzsálemre, mert  az a  nagy  Király városa!  De  még saját  fejedre  se
   esküdj, mert egyetlen  hajszáladat sem  tudod ősszé  vagy feketévé  tenni.
   Legyen a  ti beszédetek  „igen, igen,  nem, nem”;  ami ettől  eltér, az  a
   gonosztól van.”
   Mt 5,33-37

   Szeretetetedben segìts növekednem Uram, hogy mndig, mindenben Tèged lássalak meg ès èletem minden óráját és percét eszerint éljem. Eggyé válni veled, beteljesülni a szeretetben, segíts hogy minden nap àtélhessem.
Amen

Nilnocere - 2014.06.13.

2014.06.13 03:44

2014. június 13. – Péntek

   Jézus  a  hegyi  beszédben   így  szólt  tanítványaihoz:  „Hallottátok   a
   parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki  bűnös
   vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre
   visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy  testrészed,
   minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön.  Ha a jobb kezed visz  bűnbe,
   vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed  vész
   el, minthogy egész  tested a  kárhozatra jusson.  És ezt  is mondták:  Aki
   elküldi feleségét, adjon  neki válólevelet.  Én pedig  azt mondom  nektek,
   hogy aki elküldi  feleségét – kivéve  hűtlenség esetét –,  okot ad neki  a
   házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést
   követ el.”
   Mt 5,27-32

Add meg nekem Uram az erő kegyelmét, hogy mikor vágy kél szívembe azt a Te szereteted szaggassa szét, és csak az számítson senki és semmi más. A Te otthonod jusson eszembe melyitt ragyog e percben is.
Amen.

 

Nilnocere - 2014.06.12.

2014.06.12 03:44

2014. június 12. – Csütörtök

   Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: ha  igaz
   voltotok nem múlja felül az  írástudókét és a farizeusokét, nem  juthattok
   be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj!
   Aki öl, méltó  az ítéletre. Én  viszont azt mondom  nektek, hogy méltó  az
   ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének:  Te
   esztelen!,  méltó  a  főtanács  ítéletére.   Aki  pedig  azt  mondja:   Te
   istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron
   felajánlani, és  ott eszedbe  jut, hogy  testvérednek valami  panasza  van
   ellened, hagyd ott  ajándékodat az oltár  előtt, s menj,  előbb békülj  ki
   testvéreddel.  Csak  aztán   térj  vissza,   hogy  bemutasd   áldozatodat.
   Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor  még úton vagy vele,  nehogy
   átadjon a bírónak,  a bíró pedig  a börtönőrnek, és  a börtönbe  vessenek.
   Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg  nem
   fizeted.”
   Mt 5,20-26

Mindenható Istenem, áraszd ki rám Szentlelkedet, segíts meg mikor nehéz helyzetben vagyok, adj erőt ahhoz hogy azok szemébe tudjak nézni kiknek oly nagy teher voltam sokáig, segíts tiszta szívvel eléjük állni, segíts minden nézeteltérés rendezésében.

Testi fáradtságomat teljes szívvel felajánlom két olyan emberért akiknek hosszú hónapokon keresztül teher voltam.
AMEN.

   

Nilnocere - 2014.06.11.

2014.06.11 20:51

Gyönyörű napokat adsz nekem, Szentlelked betölti szívem minden üres zugát.
Jézussal járok s kelek s mindenhol virágözön....

Veled mindig, mindenhol...

Nilnocere - 2014.06.11.

2014.06.11 06:22

2014. június 11. – Szerda, Szent Barnabás apostol

   Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: „Menjetek, és hirdessétek,
   hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok  fel
   halottakat, tisztítsatok meg leprásokat,  és űzzetek ki ördögöket!  Ingyen
   kaptátok, ingyen is adjátok!  Ne legyen övetekben se  arany, se ezüst,  se
   rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se
   botot! Méltó ugyanis  a munkás  a kenyerére.  Ha egy  városba vagy  faluba
   érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok,
   amíg csak el nem távoztok! Amikor  pedig beléptek a házba, köszöntsétek  a
   ház népét.  Ha  érdemes  rá a  ház,  akkor  a békétek  rászáll;  ha  pedig
   érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok.”
   Mt 10,7-13

Istenem, Szentlelked erősítsen minden új utamon, ahova csak küldesz, szavaim, tetteim a Te szavaid és tetteid legyenek. Segíts nekem olyan lelki gazdaggá lennem hogy bárhová megyek és bármit is teszek, abban mind Te légy.
Amen.


Nilnocere - 2014.06.09.

2014.06.10 08:19

2014. június 10. – Kedd

   Jézus így tanított a hegyi beszédben: „Ti vagytok a föld sója. De ha a  só
   ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják,  s
   eltapossák az  emberek. Ti  vagytok a  világ világossága.  A hegyen  épült
   várost nem lehet elrejteni.  Lámpát sem azért gyújtanak,  hogy a véka  alá
   rejtsék, hanem  a  lámpatartóra  teszik,  hogy  világítson  mindenkinek  a
   házban. Úgy világítson  a ti  világosságtok az emberek  előtt, hogy  látva
   jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!”
   Mt 5,13-16

   Jézusom, a Te szereteted és szíved segítsen hogy Isten igaz embere lehessek én is mindennapjaimban, segíts tökéletes lenni a szeretetben hogy világosságot tudjak adni én is mindig, mindenkor, mindenkinek.
Amen.

Nilnocere - 2014.06.09.

2014.06.09 15:40

 2014. június 9. – Hétfő

   Abban  az  időben,  Jézus  látva  a  tömeget,  fölment  a  hegyre,  leült,
   tanítványai pedig köréje  gyűltek. Akkor szólásra  nyitotta ajkát, és  így
   tanította őket:
   „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
   Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
   Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
   Boldogok, akik  éhezik és  szomjazzák az  igazságot, mert  ők  kielégítést
   nyernek.
   Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
   Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
   Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
   Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
   Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak  titeket és üldöznek, ha  hazudozva
   mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket.  Örüljetek és ujjongjatok,  mert
   nagy lesz a ti jutalmatok az égben”
   Mt 5,1-12

NYOLC BOLDOGSÁG,
EGY MENNYEI KINYILATKOZTATÁS,
EGY KÖZÖSSÉG,
MELY LELKI OTTHONOMMÁ LETT OLY SOK ZŰRZAVAR UTÁN.

A lelkem most végre megpihent.


BEAUTIFUL ONE...♡♡♡

   

Nilnocere - 2014.06.08.

2014.06.08 12:01

Jézusom, köszönöm mindazt amit itt e kis szeretetközösségben újra átélhettem, a ragyogó arcokat, a mély imákat, a sok örömteli percet.Embertársaimban hajoltál le hozzám s igaz testvérekre leltem sok jelenlevőben.

Megújító Szentlelked töltsön el minden napomon, s Lelked vezessen döntéseimben, nehéz helyzeteimben egyaránt.
Amen

Nilnocere - 2014.06.08.

2014.06.08 07:59

2014. június 8. – Pünkösdvasárnap

   Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent  a
   tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben
   zárva tartották  az  ajtót.  Belépett és  így  szólt  hozzájuk:  „Békesség
   nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az  Úr
   láttára öröm töltötte  el a tanítványokat.  Jézus megismételte:  „Békesség
   nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak
   után rájuk  lehelt,  és így  folytatta:  „Vegyétek a  Szentlelket!  Akinek
   megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer,  s akinek nem bocsátjátok  meg,
   az nem nyer bocsánatot.”
   Jn 20,19-23

   Elküldted hozzám erősítő Szentlelkedet hogy általa újuljak meg, segíts Jézus változni, megújulni, segíts kilépnem önmagamból.
Amen