Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Imádságok

  

 

 

 

 

 

 

pray.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Mindennapi kenyerem

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nilnocere - 2014.06.08.

2014.06.08 07:59

2014. június 8. – Pünkösdvasárnap

   Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent  a
   tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben
   zárva tartották  az  ajtót.  Belépett és  így  szólt  hozzájuk:  „Békesség
   nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az  Úr
   láttára öröm töltötte  el a tanítványokat.  Jézus megismételte:  „Békesség
   nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak
   után rájuk  lehelt,  és így  folytatta:  „Vegyétek a  Szentlelket!  Akinek
   megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer,  s akinek nem bocsátjátok  meg,
   az nem nyer bocsánatot.”
   Jn 20,19-23

   Elküldted hozzám erősítő Szentlelkedet hogy általa újuljak meg, segíts Jézus változni, megújulni, segíts kilépnem önmagamból.
Amen

Nilnocere - 2014.06.07.

2014.06.07 09:46

2014. június 7. – Szombat

   Amikor feltámadása  után  Jézus  még  együtt  volt  övéivel,  Péter  látta
   egyszer, hogy utána jön  az a tanítvány, akit  Jézus szeretett. Az, aki  a
   vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: „Uram, ki az, aki téged elárul?”
   Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: „Uram, hát ővele mi lesz?” Jézus így
   felelt: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit  törődöl
   vele? Te  csak kövess  engem!” Így  a tanítványok  között elterjedt  az  a
   vélemény, hogy ez a tanítvány nem  hal meg. Jézus azonban nem azt  mondta:
   „Nem hal  meg”, hanem:  „Ha azt  akarom, hogy  így maradjon,  amíg el  nem
   jövök, mit törődöl vele?” Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz minderről,
   és ezeket írta. Tudjuk,  hogy igaz az  ő tanúsága. Jézus  még sok mást  is
   cselekedett. Ha egyenként mind  megírnák, azt hiszem,  az egész világ  sem
   tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene.
Jn 21,20-25

Vígasztaló Jézusom, hálás szívvel köszönöm igéretedet.Én Te benned és Te én bennem. Ez így csodálatos.
Amen.

Köszönöm neked hogy embertársaimban is megszólitasz engem.
Áldott legyen a Nyolc boldogság közösség minden jelenlevő tagja.
Amen.

   

Nilnocere - 2014.06.06.

2014.06.06 09:19

2014.06.06 - 2014.06.08.
NYOLC BOLDOGSÁG KÖZÖSSÉG
HOMOKKOMÁROM
PÜNKÖSDI LELKIGYAKORLAT

Nilnocere - 2014.06.06.

2014.06.06 09:16

2014. június 6. – Péntek

   Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és
   velük étkezett,  megkérdezte Simon  Pétertől:  „Simon, János  fia,  jobban
   szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy
   szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!”
   Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő  azt
   felelte: „Igen,  Uram,  tudod,  hogy szeretlek!”  Erre  azt  mondta  neki:
   „Legeltesd juhaimat!”
   Majd harmadszor is megkérdezte tőle:  „Simon, János fia, szeretsz  engem?”
   Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és
   ezt válaszolta: „Uram, te  mindent tudsz, azt  is tudod, hogy  szeretlek!”
   Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony,  mondom
   neked: Amikor még fiatal  voltál, felövezted magad,  és oda mentél,  ahová
   akartál. De  ha megöregszel,  kiterjeszted  karjaidat. Más  fog  felövezni
   téged, és  oda visz,  ahova nem  akarod.” Azt  jelezte e  szavakkal,  hogy
   (Péter)  milyen  halállal  dicsőíti  majd   meg  az  Istent.  Azután   még
   hozzátette: „Kövess engem!”
   Jn 21,15-19

Bocsásd meg tagadásaimat!Bocsásd meg mikor nem vallottam rólad és nem álltam ki szereteted mellett.
Bocsáss meg nekem.
Amen

Nilnocere - 2014.06.05.

2014.06.05 04:49

Ó, Jézus, szívünk óhaja,
te légy jutalmunk, ég Ura,
ki győzve földi élveken
uralkodol már mindenen.

Alázattal megkérlelünk,
bocsáss meg minden bűnt nekünk,
emeljen fel magas kegyed,
s szívünket égbe elvezesd.

Nilnocere - 2014.06.05.

2014.06.05 04:36

  2014. június 5. – Csütörtök

   Abban a időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: Szent Atyám,
   nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni
   fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy  és
   én tebenned, úgy legyenek ők is  mibennünk, és így elhiggye a világ,  hogy
   te küldtél engem.  Megosztottam velük a  dicsőséget, amelyet nekem  adtál,
   hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy
   így ők is  teljesen egyek legyenek,  s megtudja a  világ, hogy te  küldtél
   engem, és szereted őket,  amint engem szerettél.  Atyám! Azt akarom,  hogy
   akiket  nekem  adtál,  ott  legyenek  velem,  ahol  én  vagyok  s   lássák
   dicsőségemet, amelyet  nekem  adtál, mivel  már  a világ  teremtése  előtt
   szerettél engem. Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek,  s
   ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és
   ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz,  bennük
   legyen, és én is őbennük legyek.
   Jn 17,20-26

Jézusom, segíts életemben egységre jutni a Te szereteteddel, törvényeiddel, és erőddel egyaránt.
ÉLET.
   

Nilnocere - 2014.06.04.

2014.06.04 08:15

Jézus, dicsőült Istenünk,
emeld hozzád a szíveket,
s Atyáddal együtt küldd nekünk
vigasztaló Szentlelkedet!
Ámen.

Nilnocere - 2014.06.04.

2014.06.04 04:55

2014. június 4. – Szerda

   Abban az időben  Jézus az  égre emelte  szemét, és  így imádkozott:  Szent
   Atyám, tartsd meg  a te nevedben  azokat, akiket nekem  adtál, hogy  egyek
   legyenek, mint mi. Amíg velük  voltam, megőriztem nevedben azokat,  akiket
   nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük,  csak
   a kárhozat fia, hogy beteljesedjék  az írás. Most tehozzád megyek,  ezeket
   pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam
   nekik tanításodat, de a  világ gyűlölte őket, mert  nem a világból  valók,
   amint én sem vagyok  a világból való.  Nem azt kérem  tőled, hogy vedd  el
   őket a  világból,  hanem hogy  óvd  meg őket  a  gonosztól. Hiszen  nem  a
   világból valók,  amint én  sem vagyok  a világból.  Szenteld meg  őket  az
   igazságban, mert  a  te tanításod  igazság.  Amint te  elküldtél  engem  a
   világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy
   ők is megszentelődjenek az igazságban.
   Jn 17,11b-19

   Köszönöm Uram, hogy befogadhattam szívembe én is az evangélium örömét és mdgismerhettem igazságodat.
Értelme lett minden ébredésnek, minden napnak, minden e földi vilàgban töltött percnek.

Dicsőség nektek, hármas-egy, Atya-Fiú Szentlélek.

Nilnocere - 2014.06.02.

2014.06.02 09:46

Alázattal megkérlelünk,
bocsáss meg minden bűnt nekünk,
emeljen fel magas kegyed,
s szívünket égbe elvezesd.

Nilnocere - 2014.06.02.

2014.06.02 04:45

2014. június 2. – Hétfő

   Amikor  az  utolsó  vacsorán  Jézus  elmondta  búcsúbeszédét,  tanítványai
   megjegyezték: „Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most  elismerjük,
   hogy mindent tudsz, és nincs szükség  rá, hogy valaki is kérdezzen.  Ezért
   hisszük, hogy Istentől jöttél.” Jézus így felelt: „Most hisztek? Eljön  az
   óra – már el is jött –, amikor szétszéledtek, ki-ki a maga útján, és engem
   magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt
   azért mondtam  nektek,  hogy  békességet  találjatok  bennem.  A  világban
   üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot.”
   Jn 16,29-33

Mindenható Jézusom, Örök győztes, ragadj ki a mindennapi földi hiábavalóságokból, a Te nevedről szóljon minden óra életemben.
A Te neved csendes de annàl ragyogóbb.
Amen.

Nilnocere - 2014.06.01.

2014.06.01 11:07

2014. június 1. – Vasárnap, Urunk mennybemenetele

   Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre,
   ahova Jézus  rendelte  őket.  Amikor meglátták  őt,  leborultak  előtte  a
   földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és
   ezt mondta nekik:  „Én kaptam  meg minden hatalmat  az égen  és a  földön.
   Ezért  most  menjetek  el,  és  tegyetek  tanítványommá  minden  nemzetet!
   Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok
   meg őket  mindannak megtartására,  amit parancsoltam  nektek! És  íme,  én
   veletek vagyok mindennap a világ végéig!”
   Mt 28,16-20


Jézusom, Te negyven napig testben jártál-keltél mi emberek közt ami milyen csodálatos lehetett azok számàra akik áthattak Téged.Én nem làttalak de Te azt ígérted velünk leszel az idők végezetéig.
Hiszek s bízom szavaidban hogy Te e percben is velem vagy.
Amen.

Nilnocere - 2014.05.31.

2014.05.31 04:39

2014. május 31. – Szombat

 
 Búcsúbeszédében Jézus  így szólt  tanítványaihoz: Bizony,  bizony,  mondom nektek: Bármit  kértek majd  az én  nevemben az  Atyától, megadja  nektek.
Mindeddig semmit sem kértetek  az én nevemben.  Kérjetek, és kaptok,  hogy örömötök teljes legyen! Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem  hasonlatokban szólok, hanem  nyíltan beszélek az  Atyáról.
Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek  az  Atyát. Hiszen  az  Atya  szeret titeket,  mivel  ti  is
szerettetek engem,  és  hittétek, hogy  az  Istentől jöttem.  Eljöttem  az
Atyától és a világba  jöttem. Most elhagyom a  világot, és visszatérek  az
Atyához.
Jn 16,23b-28
 
Atyám, felemelem lelkem mindennap Hozzád.Egy szóban, egy tettben, egy-egy gondolatban.Imádság nélkül nem ébredhet és nem nyúlhat el egy nap sem.
Jézus Krisztus nevében kérlek Téged, segíts imáimban, többször és jobban keresse szívem országodat, igazságosságodat.

   Amen.

Nilnocere - 2014.05.30.

2014.05.30 12:19

2014. május 30. – Péntek

   Búcsúbeszédében Jézus  így szólt  tanítványaihoz: Bizony,  bizony,  mondom
   nektek: ti  majd sírtok  és  jajgattok, a  világ  azonban örülni  fog.  Ti
   szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor  szül,
   szomorkodik, mert eljött az  ő órája; de  amikor megszülte gyermekét,  már
   nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Ígym
   ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni
   fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon
   már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.
   Jn 16,20-23a

Vígasztaló Jézusom, Te itt léted alatt mindig beváltottad ígéreteidet. Miért ne ujjongana most a szívem. Te vagy kezdet és a vég, a gyökere mindennek, csak Benned lehet élnm.

Köszönöm hogy tegnap megértő társakat küldtél hozzám.

Nilnocere - 2014.05.27.

2014.05.27 12:29

2014. május 27. – Kedd

Búcsúbeszédében Jézus ezt mondta tanítványainak: „Most elmegyek ahhoz, aki
küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt  mondtam
nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom: Jobb
nektek, ha én elmegyek,  mert ha nem  megyek el, a  Vigasztaló nem jön  el
 hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön,  meggyőzi
majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem
hittek bennem. Az igazságról:  mert az Atyához megyek,  és már nem  láttok
engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték.”
Jn 16,5-11

Jézusom, bízom benned, hogy mikor nem látlak Téged, akkor is jelen vagy, hiszek mindabban ami most még láthstatlan, de érezhető. 
Amen.

Nilnocere - 2014.05.26.

2014.05.26 06:46

2014. május 26. – Hétfő

Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: Ha eljön a Vigasztaló,
akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd
tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől
fogva velem vagytok! Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok.
Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, amikor
mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, így
tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Ezeket
azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy
előre megmondtam nektek.
Jn 15,26-16,4a


Szentlélek Isten, erősítsd bennem újra és újra minden nap Krisztus utáni vágyakozást, mindenben és mindenhol őt keressem és az Ő igazságosságát.
Amen

Nilnocere - 2014.05.22.

2014.05.22 06:21

Rózsálló hajnalfény ragyog...

Gyönyörű ez a reggel, Veled, köszönöm hogy ma is hívsz Istenem, és megadatik hogy mehetek is.

Nilnocere - 2014.05.21.

2014.05.21 23:53

Belőle, általa és benne van minden; dicsőség neki mindörökre, alleluja.Nilnocere - Aranyszerda ♡

2014.05.21 20:54

Mécsvilágot gyújtasz nekem, és a sötétet földeríted, Istenem. Alleluja.

Fénylik a szívem szavaidra, mert értem amit mondasz nekem. ♡

Nilnocere - 2014.05.21.

2014.05.21 03:32

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, betölti a szívemet.

Nilnocere - 2014.05.20.

2014.05.20 07:04

Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek (Jn 14,27)